A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Маріупольський професійний аграрний ліцей (МПАЛ)

Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Маріупольського професійного аграрного ліцею

на 2020 рік

 

 

І. Загальна частина

 

1.1. Правила прийому до Маріупольського професійного аграрного ліцею (далі ліцей) складені відповідно Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом МОН України від 14.05.2013 р №499, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 29.05.13р. №823/23355 із змінами внесеними згідно  з Наказом Міністерства освіти і науки України від12.12.2019 № 1550.

1.2. До Маріупольського професійного аграрного ліцею  приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної освіти) відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були , є та можуть бути дійсними або припущеними. 

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у ліцеї відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до ліцею.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними  рівнями:

кваліфікований робітник.

1.5. Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) та на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) за рахунок державного  та/або місцевих бюджетів, а також  за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або  юридичними особами згідно з отриманою ліцензією в 2017 році з наступних професій:

Код за ДК

Повна назва професії

за  (ДК – 003-2010)

Ліцензія

Термін  навчання

Вимоги щодо освітнього рівня

Кількість осіб

Обмеження з професії

Лікарський висновок

Присвоєння кваліфікації

8331

 

 

 

7233

 

 

8322

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва «категорія «А1», «А2», «В1».

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Водій автотранспортних засобів «категорія С»

ЛП

№02356-000354

Від

24.03.2017р.

3 роки

Базова

Загальна середня освіта

60 осіб

15,5 років дівчата,

 юнаки

Лікарський висновок про професійну придатність

Тракторист-машиніст сільсь-когосподарського виробництва «категорія «А1», «А2», «В1». Слюсар з ремонту сільськогос-подарських машин та устат-куванняІІ розряду. Водій автотранспортних засобів «категорія С»

7331

 

8322

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

ЛП

№02356-000354

Від

24.03.2017р.

1 рік

Повна загальна середня освіта

30 осіб

15,5 років дівчата, юнаки

Лікарський висновок про професійну придатність

Слюсар ІІІ розряду колісних транспортних засобів.

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

 

 

1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

1.7. Конкретний обсяг прийому на навчання за регіональним замовленням встановлюється обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у сфері професійно-технічної освіти.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України,  Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджуються директором ліцею за погодженням з Департаментом освітим і науки Донецької області, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4.Приймальна комісія

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, які обумовлюють:

- перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

- форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;

- перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми проведення співбесіди;

- порядок розгляду оскаржень результатів співбесіди;

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

- порядок проходження медичного огляду вступників до ліцею, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

 2.6. Приймальна комісія працює:

Понеділок – п’ятниця: з 8.00 до 17.00; обідня перерва з 12.00 до 12.30; вихідні: субота, неділя.

    Строки проведення прийому документів на навчання до ліцею з 02.01.2020 р. по 25.08.2020 р.

Обмеження з професій  за медичними показниками може бути, якщо вступникам протипоказане навчання за обраним напрямом, про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством.

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 8 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).                                                                                                                                    Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.                            3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ліцею проводиться:

       - за результатами співбесіди.

 

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом до ліцею:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 •  Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про  основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».
 •  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 •  діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків. Здобувачі освіти у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 •  випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • Випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними.
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 •  особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після співбесіди приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження підсумків відбору вступник  у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора.

5.6. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Контроль за дотриманням цих Правил прийому здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

 

School.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора