A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Маріупольський професійний аграрний ліцей (МПАЛ)

Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Маріупольського професійного аграрного ліцею

на 2020 рік

 

 

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Маріупольського професійного аграрного ліцею складені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом МОН України від 14.05.2013 р №499, що  є обов'язковими для закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. До Маріупольського професійного аграрного ліцею  приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України користуються рівними правами при вступі до Маріупольського професійного аграрного ліцею відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у Маріупольському професійному аграрному ліцеї відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

1.6. Конкретний обсяг прийому на навчання за регіональним замовленням встановлюється обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у сфері професійно-технічної освіти.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Маріупольського професійного аграрного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

 

2.4. Правила прийому до Маріупольського професійного аграрного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та сайт ліцею: http://mariupol-agro.licey.org.ua

 

Маріупольський професійний аграрний ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) та на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) за регіональним замовленням згідно з отриманою ліцензією в 2017 році з наступних професій:

Код за ДК

Повна назва професії

за  (ДК – 003-2010)

Ліцензія

Термін  навчання

Вимоги щодо освітнього рівня

Кількість осіб

Обмеження з професії

Лікарський висновок

Присвоєння кваліфікації

8331

 

 

 

7233

 

 

8322

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва «категорія «А1», «А2», «В1».

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Водій автотранспортних засобів «категорія С»

ЛП

№02356-000354

Від

24.03.2017р.

3 роки

Базова

Загальна середня освіта

60 осіб

15,5 років дівчата,

 юнаки

Лікарський висновок про професійну придатність

Тракторист-машиніст сільсь-когосподарського виробництва «категорія «А1», «А2», «В1». Слюсар з ремонту сільськогос-подарських машин та устат-куванняІІ розряду. Водій автотранспортних засобів «категорія С»

7331

 

8322

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

ЛП

№02356-000354

Від

24.03.2017р.

1 рік

Повна загальна середня освіта

30 осіб

15,5 років дівчата, юнаки

Лікарський висновок про професійну придатність

Слюсар ІІІ розряду колісних транспортних засобів.

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

 

 • форма навчання – денна.
 • Термін навчання на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 10 місяців, на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки;
 • Після закінчення ліцею:
 • Здобувачі освіти базової загальної середньої освіти отримують свідоцтво  про повну середню освіту і диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.
 • Здобувачі повної загальної середньої освіти отримують диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

 

2.5. Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок – п’ятниця: з 8.00 до 17.00; обідня перерва з 12.00 до 12.30; вихідні: субота, неділя.

2.6. Строки проведення прийому документів на навчання до Маріупольського  професійного аграрного ліцею з 02.01.2020 р. по 25.08.2020р.

Обмеження з професій (спеціальностей) за медичними показниками може бути, якщо вступникам протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством.

Маріупольський професійний аграрний ліцей має гуртожиток на 60 місць, який надається здобувачам освіти, що проживають за межами селища на умовах договору на проживання. Заселення здобувачів освіти до гуртожитку відбувається 30-31 серпня.

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Маріупольського професійного аграрного ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал);
 • медичну довідку, установленою чинним законодавством (медична картка №25-ю, форма 63 про провіювання, форма 086/0 (оригінал) засвідчується підписом лікаря, який її заповнив, та керівником закладу охорони здоров’я, проставляється дата видачі, завіряється печаткою закладу і видається на руки абітурієнту);
 • 8 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного  коду;
 • довідку про склад родини;

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Вступники, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

 

 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Маріупольського професійного аграрного ліцею проводиться за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу свідоцтва про повну загальну середню освіту.

4.2. Співбесіда може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

 

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом до Маріупольського професійного аграрного ліцею:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про  основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків. Здобувачі освіти у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
 • особи, визнанні постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю в наслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їхні діти, діти, один із батьків загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, діти зареєстровані як внутрішньо переміщенні особи, - до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • здобувачі освіти загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • здобувачі освіти  загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними.
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж 14-00 26 серпня 2020 року приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Маріупольського професійного аграрного ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження підсумків конкурсного відбору вступник  у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Маріупольського професійного аграрного ліцею здійснюється наказом директора ліцею.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Маріупольського професійного аграрного ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і здобувачем освіти (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

 

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Маріупольського професійного аграрного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Маріупольський професійний аграрний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Маріупольського професійного аграрного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється Міністерством освіти і науки України та  департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

 

 

Заступник директора з НВР          Олена САМОЙЛОВА                                                         

 

Заступник директора з НВхР          Людмила МАЛЕРВЕЙН                                             

                                                                            

Секретар приймальної комісії              Тетяна КАБАНЕЦЬ                                                    

School.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора